Světové dědictví (UNESCO)

V roce 1972 přijala Organizace spojených národů pro vědu, kulturu a vzdělávání (UNESCO)  Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.

Česká republika přistoupila k této Úmluvě v roce 1990.

Hlavním posláním Úmluvy je zabezpečit ochranu, zachování a předání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím.

Památky, u nichž je rozpoznána světově výjimečná hodnota, jsou vedeny na Seznamu světového dědictví.

Chmelařské objekty v Žatci jsou dlouhodobě vnímány jako zcela specifické stavby, jejichž hodnoty je potřebné chránit a uchovat.

Myšlenka na mezinárodní zviditelnění žateckého kulturního dědictví v posledních zhruba 15 letech významně napomohla uvědomění specifických hodnot v širší veřejnosti a mnohé dříve méně ceněné objekty jsou právem nahlíženy jako základ společné identity současné komunity Žatce.

Téma „Památky pěstování a zpracování chmele v Žatci“ byly od roku 2007 Ministerstvem kultury zařazeny na národní indikativní seznam pro nominace na Seznam světového dědictví UNESCO. Od té doby se také významně posílil zájem o chmelařské dědictví na národní úrovni a probíhala příprava materiálů využitelných pro tuto nominační dokumentaci s výstižným názvem: Žatec – město chmele.